REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JANBOR

§1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze późn. zm.).
 4. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Właściciela Sklepu drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz inne wiadomości dotyczące działania Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Sklep  serwis internetowy dostępny pod adresem janbor.com , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Sprzedawca – Właściciel sklepu - PPHU JANBOR s.c Jacek Janicki, Izabela Kapuścińska, ul. Morgowa 3a, 91-223 Łódź, NIP: 727 245 65 68, REGON:  472275234
  wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności, adres email: hello@janbor.com
 8. Towary – Produkty – wszystkie produkty oferowane w Sklepie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru.
 13. Wada fizyczna – przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna – przez wadę prawną rozumieć sytuację w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu. Przedmiotowy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.)
 3. Sklep internetowy działający pod adresem janbor.com, prowadzony jest przez PPHU JANBOR s.c Jacek Janicki, Izabela Kapuścińska.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Microsoft Edge), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włącznie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługa Javascript
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen oraz materiałów, z których są wykonane.
 8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Kolory produktów na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych, co spowodowane jest indywidualnymi ustawieniami poszczególnych monitorów i wyświetlaczy urządzeń.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu janbor.com 

§ 3 NEWSLETTER 

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail usługę otrzymywania informacji w formie Newsletterów lub powiadomień o zmianie dostępności Produktów (waitlist).
 2. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, w tym o nowych Produktach i bieżących promocjach lub inne wiadomości dotyczące działania Sklepu.
 3. Powiadomienie o zmianie dostępności Produktów (waitlist) zawiera informację o zmianie dostępności asortymentu Sklepu.
 4. Usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 5. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera: informację o nadawcy Newslettera, wypełnione pole „temat” określające treść Newslettera oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Z chwilą przesłania przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może jednak uniemożliwić dokonanie realizacji usługi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

§4 REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Janbor zakładane jest konto Klienta.
 2. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swoje imię, e-mail, hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności.
 3. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Właścicielem Sklepu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Janbor konta Klienta w Sklepie.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana jest wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto Klienta prowadzonego w Sklepie internetowym. 
 5. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę Janbor i automatycznie zalogowany do panelu klienta. Klient może uzupełnić dodatkowe informacje wpisując swój adres oraz telefon.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może jednak uniemożliwić dokonanie realizacji usługi przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcji Sklepu jest nieodpłatne.
 8. Założenie konta Klienta nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień są zawarte w § 4 Regulaminu.
 9. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każde logowanie przez Klienta odbywa się za pomocą adresu e-mail i hasła wskazanego w formularzu rejestracyjnym.
 10. Klient, który zarejestrował konto może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu, w tym składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu, monitorować status swoich Zamówień, dokonywać podglądu historii zamówień, zmieniać swoje dane osobowe, dodawać produkt do schowka, zmieniać hasło i usunąć konto.
 11. Janbor może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię marki Janbor.
 1. Pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, wiąże się z niemożnością ponownego zarejestrowania się bez zgody Sprzedawcy.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 3 ust 5 może być rozwiązana przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie lub przez Sprzedawcę w razie zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług objętych umową poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając Zamówienie na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru oraz wygenerowania rachunku.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru dostępnych Towarów w Sklepie przez dodanie do „Koszyka”, a następnie zarejestrować się w Sklepie lub zalogować do konta Klienta. Klient może również zarejestrować lub zalogować się w Sklepie przed dodaniem Towarów do „Koszyka”.
 5. Klient przy składaniu Zamówienia powinien wybrać ilość, kolor i rozmiar zamawianych Towarów.
 6. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa zaproszenie do zawarcia umowy zakupu określonego Towaru w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Do momentu potwierdzenia złożonego Zamówienia Klient może modyfikować wprowadzone dane oraz wybrane Towary. W tym celu należy kierować się informacjami i komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Po podaniu wszystkich dostępnych danych na stronie Sklepu zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierało m.in. ilość i opis Towarów, cenę i inne koszty wyraźnie określone na stronie internetowej Sklepu.
 9. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz po wyborze płatności naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płącę”.
 10. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego zamówienia.
 11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • przedmiotu zamówienia;
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • wybranej metody płatności;
 • wybranego sposobu dostawy.
 1. Każde złożenie Zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Z momentem potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Towarów. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłane są  bieżące informacje o przebiegu i realizacji Zamówienia.
 3. Janbor ma prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane podane przez Klienta budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawdą; brak jest możliwości pojęcia kontaktu z Klientem na podstawie wskazanych przez niego danych; Klient dopuści się działania niezgodnego z prawem w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia; nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas Zamówienia systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub Klient nie dokona płatności we właściwym czasie tj. nie później niż w terminie 3 dni licząc od daty złożenia Zamówienia.
 4. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować o rezygnacji z Zamówienia.
 5. Zamówienie jest realizowane przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez Janbor pełnej płatności za Produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. Przelewy24 – po otrzymaniu potwierdzenia przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przez Klienta. Dokładny termin wysyłki produktu każdorazowo wskazywany jest po przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również opłaty za Dostawę Towaru, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dostawa Zamówionego w Sklepie internetowym Towaru na wskazany przez Klienta adres odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy InPost. Sklep nie oferuje odbioru osobistego Zamówionego Towaru.
 3. Darmowa dostawa na terenie Polski. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem kuriera InPost lub Paczkomatów InPost. Przesyłki zagraniczne wysyłamy kurierem DPD, a ich koszt obliczany jest po podaniu danych podczas składania zamówienia.
 4. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta kwoty sprzedaży zamówionego Towaru oraz kosztów dostawy.
 5. W przypadku niemożności zrealizowania dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

§ 7 CENA I PŁATNOŚCI

   1. Ceny podawane są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, zmiany oferty Towarów dostępnych w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Jednakże dla Klienta, który złożył Zamówienie przed zmianą ceny Towaru w Sklepie wiążą ceny aktualne na moment złożenia Zamówienia.
   3. Klient wybiera sposób zapłaty za zamówiony Towar. Płatności w Sklepie są obsługiwane przez spółkę PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, NIP: 779 236 98 87, KRS: 0000347935

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Skuteczne odstąpienie od umowy wymaga wypełnienia formularza o odstąpieniu od umowy (wzór do pobrania: formularz zwrotu) i przesłania go wraz ze zwracanymi Towarami na adres: Janbor, ul. Morgowa 3a, 91-223 Łódź
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 4. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy jest obowiązany zwrócić towar objęty Umową sprzedaży w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
 6. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od Umowy ze Sklepem Janbor niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane rzez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w taki sam sposób w jaki została dokonana płatność za złożone zamówienie.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących Konsumentami – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 9 REKLAMACJE TOWARÓW (RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@janbor.com
 3. W reklamacji należy opisać: rodzaj i datę wystąpienia wady, załączyć zdjęcia, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Do reklamacji nie jest konieczne załączenie paragonu lub faktury dokumentującej zawarcie umowy Sprzedaży między stronami, ale ułatwi sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru w transporcie Klient jest obowiązany do spisania przy obecności kuriera protokół szkody lub jeśli nie jest to możliwe - niezwłocznie po zauważeniu uszkodzenia przesyłki. Reklamacje wynikające z uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 9. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Janbor podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Janbor o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres poczty elektronicznej hello@janbor.com
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Janbor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in. zwrócić się do:
 • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 • polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporów wynikłych z zawartej Umowy sprzedaży;
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów w celu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w rozstrzygnięciu sporów wynikłych z zawartej Umowy sprzedaży.
 1. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku nie wyrażenia woli skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Janbor a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Janbor a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PPHU JANBOR s.c Jacek Janicki, Izabela Kapuścińska
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Janbor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa i zmiany sposobów płatności i dostaw. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu oraz o możliwości jego akceptacji przy pierwszym zalogowaniu do konta Klienta, licząc od dnia wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu.
 2. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu będą realizowane na zasadach określonych w Regulaminie w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmian.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z treścią Regulaminu Sprzedawca udziela wszelkich informacji pod adresem e-mail: hello@janbor.com
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustaw szczególnych, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827)
 6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.