POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników Sklepu internetowego Janbor i jest wyrazem poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową Sklepu oraz dokonujących zakupów online w Sklepie internetowym.

Administratorem danych osobowych jest PPHU JANBOR s.c Jacek Janicki, Izabela Kapuścińska zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane przez PPHU JANBOR s.c Jacek Janicki, Izabela Kapuścińska zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

§ 1 DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem casamali.co prowadzony przez Administratora danych osobowych.
 3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu.
 4. Dane osobowe – dane – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2 PODSTAWA, CEL, ZAKRES I OKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi jest PPHU JANBOR s.c Jacek Janicki, Izabela Kapuścińska
  2. Dane przetwarzane są  w celu wykonania umowy, w tym Umowy sprzedaży Produktów, a także w celach marketingu bezpośredniego własnych Produktów lub usług, w celach statystycznych bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. W szczególności może to być zgoda użytkownika na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących Produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody.
  4. W przypadku zapisania się do Newslettera dane osobowe są przetwarzane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez panel klienta w sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: hello@janbor.com
  5. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO. 
  6. Dane, takie jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres są gromadzone przez Administratora w wyniku zawarcia umów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem. W przypadku zapisania się do Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Produktu Administrator może przetwarzać takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail.
  7. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
  8. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i zbiera je dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów.
  9. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
  10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane osobowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą zostać przekazane do PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie w celu zrealizowania płatności, do firm kurierskich za pośrednictwem których zostanie wysłane zamówienie, oraz firmy hostingowwj Shopify. W przypadku zapisania się do Newslettera lub usługi Powiadomienia o dostępności Produktu dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane do systemów Seguno oraz Swym Corporation.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych lub poprawienia danych osobowych. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta.
 3. Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem stwierdzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak odmowa ich podania może wiązać się z niemożnością wykonania umowy lub usługi.
 5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy i do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron oraz przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Dane osobowe podane przy zapisie do Newslettera lub do Powiadomienia o dostępności produktu będą przechowywane tak długo jak Użytkownik nie zwróci się do Administratora o ich usunięcie.
 7. Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych i Polityki prywatności należy zwrócić się do Administratora danych na adres poczty elektronicznej hello@janbor.com
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.